نتایج امتحان کانکور سال 1394

اطلاعیه: آنعده شاگردانیکه در امتحان کانکور سال 1394 انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان (ATVI) کامیاب گردیده اند، می توانند سر از تاریخ 9 جوزا 1394 مطابق 30 می 2015 (روز شنبه)برای ثبت نام مراجعه نمایند. همچنین آن عده از اشخاصیکه بی نتیجه مانده اند، برای ثبت نام با فیس کامل به مدیریت محصلان مراجعه نموده مطابق به شرایط ثبت نام نمایند.

برای جستجو از فورم ذیل استفاده نمائید.

نوت: بهترین روش برای جستجو استفاده از آی دی نمبر و یا شماره تذکره می باشد.