نتایج امتحان کانکور روزانه و شبانه سال 1393

اطلاعیه: آنعده شاگردانیکه در امتحان کانکور روزانه و شبانه سال 1393 انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان (ATVI) کامیاب گردیده اند، می توانند سر از تاریخ 9 ثور 1393 مطابق 29 اپریل 2014 برای ثبت نام مراجعه نمایند. همچنین آن عده از اشخاصیکه بی نتیجه مانده اند، برای ثبت نام با فیس کامل به مدیریت محصلان مراجعه نموده مطابق به شرایط ثبت نام نمایند.

برای جستجو از فورم ذیل استفاده نمائید.

نوت: بهترین روش برای جستجو استفاده از آی دی نمبر و یا شماره تذکره می باشد.